2021-01-11

ZARZĄDZENIA 2021

UWAGA!

Pełne treści zarządzeń dostępne są  w załącznikach do pobrania u dołu strony.

 

 

Lp.

Nr

zarządzenia

Data Treść
1. 1/2021 04.01.2021 dot. rejestru umów
2. 2/2021 04.01.2021 dot. refundacji okularów
3. 3/2021 05.01.2021 dot. planu finansowego
4. 4/2021 12.01.2021 dot. wskazania osby zastępującej Dyrektora
5. 5/2021 12.01.2021 dot. zaknięcia biblioteki w Wiślinie 13.01.2021
6. 6/2021 14.01.2021 dot. Regulaminu zamówien publicznych
7. 7/2021 14.01.2021 dot. Regulaminu ZFŚS
8. 8/2021 02.02.2021 dot. czasowrgo zamknięcia biblioteki w Wiślinie
9. 9/2021 02.02.2021 dot. regulaminu bibliotek
10. 10/2021 09.02.2021 dot. godziny wewnętrzne bibliotek
11 11/2021 04.03.2021 dot. inwentaryzacji
12 12/2021 15.03.2021 dot. zawieszenie działalności bibliotek do 28.03.2021
13 13/2021 19.03.2021 dot. usługi "Książka na telefon"
14 14/2021 19.03.2021 dot. procedur kontroli zarządczej
15 15/2021 23.03.2021 dot. zmiany regulaminu organizacyjnego
16 16/2021 26.03.2021 dot. przedłużenia okresu zawieszenia działalności Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański do 09.04.2021
17 17/2021 31.03.2021 dot. zamkniecia Ośrodka i filii w Wiślinie 01-02.04.2021
18 18/2021 07.04.2021 dot. przedłużenia okresu zawieszenia działalności Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański do odwołania
19 19/2021 12.04.2021 dot. wprowadzenia regulaminu usługi "Lektura na telefon"
20 20/2021 19.04.2021 dot. wnowienia działalności bibliotecznej
21 21/2021 21.04.2021 dot. identyfikacji wizualnej Ośrodka
22 22/2021 20.05.2021 dot. kolonii wakacyjnych organizowanych przez OKSiBP
23 23/2021 20.05.2020 dot. przepisów kancelaryjnych i archiwalnych OKSiBP
24 24/2021 31.05.2021 dot. wprowadzenia regulaminu Biblioteki Publicznej w warunkach pandemii COVID-19
25 25/2021 01.06.2021 dot. czasowego zamknięcia OKSiBP i filii w Wiślinie
26 26/2021 01.06.2021 dot. wprowadzenia regulaminu plenerowych spektakli Bajki w Parku
27 27/2021 08.06.2021 dot. regulaminu pleneru malarskiego "Impresje"
28 28/2021 09.06.2021 dot. warsztatów ceramicznych
29 29/2021 09.06.2021 dot. regulaminu VII Letniego Festiwalu Muzycznego
30 30/2021 17.06.2021 dot. zniesienia kwarantanny księgozbioru Biblioteki Publicznej
31 31/2021 21.06.2021 dot. otwarcia Ośrodka i filii bibliotecznych w wakacje
32 32/2021 28.06.2021 dot. zmiany regulaminu ZFŚS
33 33/2021 30.06.2021 dot. zmiany w plaanie finansowym OKSiBP
34 34/2021 14.07.2021 dot. wprowadzenia regulaminów przewozu uczestników kolonii 2021 i poruszania się pieszych po drogach
35 35/2021 16.07.2021 dot. ceramicznych kursów wakacyjnych
36 36/2021 03.08.2021 dot. czasowego zamknięcia biblioteki w Wiślinie
37 37/2021 16.08.2021 dot. zasad odpłatności za wypał ceramiaczny
38 38/2021 17.08.2021 dot. godzin otwarcia ośrodka i bibliotek
39 39/2021 19.08.2021 dot. Regulaminu festynu plenerowego w Straszynie oraz konkursów towarzyszących
40 40/2021 06.09.2021 dot. odpłatności za zajęcia edukacji artystycznej i ruchowe
41 41/2021 14.09.2021 dot. regulaminu festiwalu FOTEL
42 42/2021 20.09.2021 dot. regulamin zajęć artstycznych i ruchowych
43 43/2021 11.10.2021 dot. czasowego zamkniecia OKSiBP Ciepelwo i filii 13.10.2021
44 44/2021 18.10.2021 dot.  konkursu plastycznego "MIŚ..."
45 45/2021 18.10.2021 dot. zmian w Regulaminie zajęć fitness
46 46/2021 28.10.2021 dot. Regulamin "Odjazdowa choinka..."
47 47/2021 08.11.2021 dot. zamknięcia Ośrodka i Biblioteki w Cieplewie 12.11.2021
48 48/2021 18.11.2021 dot. czasowego zamknięcia filii biblitecznych w Cieplewie i Wiślinie 
49 49/2021 23.11.2021 dot. Regulamin imprezy plenerowej pn. Mikołaj i świąteczna karuzela w gminie Pruszcz Gdański
50 50/2021 14.12.2021 dot. zamknięcia OKSiBP i filii w okresie świątecznym

 

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..