2020-02-03

ZARZĄDZENIA 2020

UWAGA!

Pełne treści zarządzeń dostępne są  w załącznikach do pobrania u dołu strony.

Lp.

Nr

zarządzenia

Data Treść
1. 1/2020 03.02.2020 dot. przeprowadzenia skontrum w bibliotece w Cieplewie
2. 2/2020 04.02.2020 dot. zamknięcia filii bibliotecznej w Straszynie
3. 3/2020 17.02.2020 dot. zamknięcia filii bibliotecznej w Wiślinie
4. 4/2020 02.03.2020 dot. czasowego zamknięcia OKSiBP
5. 5/2020 05.03.2020 dot. wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji...
6. 6/2020 09.03.2020 dot. wprowadzenia identyfikatorów parkingowych / Mediateka
7. 7/2020 10.03.2020 dot. wprowadzenia ograniczenia dostępu do księgozbioru Biblioteki Publicznej
8. 8/2020 11.03.2020 dot. wprowadzenia nadzwyczajnych zmian w korzystaniu z zasobów Biblioteki Publicznej
9 9/2020 18.03.2020 dot. wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej
10 10/2020 18.05.2020 dot. wprowadzenia zasad wznowienia funkcjonowania Biblioteki Publicznej
11 11/2020 18.05.2020 dot. wprowadzenia abolicji dla czytelników
12 12/2020 18.05.2020 dot. wprowadzenia zasad zachowania bezpieczeństwa 
13 13/2020 28.05.2020 dot. zamknięcia filii Biblioteki Publicznej w Straszynie i Wiślinie
14 14/2020 08.06.2020 dot. wprowadzenia Regulaminu zajęć i Kodeksu postępowania podczas pandemii
15 15/2020 30.06.2020 dot. godzin otwarcia OKSiBP i filii bibliotecznych w wakacje
16 16/2020 14.07.2020 dot. zasad refundacji zakupu okularów
17 17/2020 15.07.2020 dot. ogłoszenia konkursu na logo 700-lecia Straszyna
18 18/2020 03.09.2020 dot. powołania komisji konkursowej na logo 700-lecia Straszyna
19 19/2020 16.09.2020 dot. Regulaminu Organizacyjnego
20 20/2020 21.09.2020 dot. dot. ustalenia godzin pracy
21 21/2020 21.09.2020 dot. regulaminu zajęć i organizacji Biblioteki w czase pandemii
22 22/2020 25.09.2020 dot. zamknięcia Ośrodka 28.09.2020
23 23/2020 30.09.2020 dot. Regulaminu pracy
24 24/2020 30.09.2020 dot. Regualminu Wynagradzania
25 25/2020 30.09.2020 dot. Regulaminu zajęc fitness
26 26/2020 30.09.2020 dot. odpłatności za zajecia edukacji artystycznej i ruchowe
27 27/2020 05.10.2020 dot. regulamin Biblioteki Publicznej
28 28/2020 05.10.2020 dot. regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów
29 29/2020 06.10.2020 dot. Kodeks etyki pracowniczej
30 30/2020 06.10.2020 dot. regulamin przydziału środków ochrony indywidualnej
31 31/2020 06.10.2020 dot. regulamin korzystania ze służbowego samochodu
32 32/2020 06.10.2020 dot. rejestru pieczątek
33 33/2020 06.10.2020 dot. Regulaminu rekrutacji
34 34/2020 06.10.2020 dot. instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
35 35/2020 06.10.2020 dot. godzin otwarcia kasy
36 36/2020 06.10.2020 dot. regulaminu korzystania ze służbowych telefonów
37 37/2020 08.10.2020 dot. regulaminu wew. kontroli finansowej
38 38/2020 08.10.2020 dot. instrukcji kasowej
39 39/2020 13.10.2020 dot. instr. gospodarowania majątkiem trwałym
40 40/2020 13.10.2020 dot. instrukcji inwentaryzacji OKSiBP
41 41/2020 13.10.2020 dot. regulaminu korzystania z pokoi gościnnych
42 42/2020 13.10.2020 dot. systemu zastępstw
43 43/2020 14.10.2020 dot. odpłatności za wynajem sal
44 44/2020 14.10.2020 dot. instrukcji dostępu do pomieszczeń i zabezpieczeń
45 45/2020 14.10.2020 dot. regulamin wynajmownia powierzchni
46 46/2020 14.10.2020 dot. wydawania indentyfikatorów parkingowych w Mediatece
47 47/2020 14.10.2020 dot. samooceny kontroli zarządczej
48 48/2020 14.10.2020 dot. koordynatora ds. kontroli zarządczej.
49 49/2020 20.10.2020 dot. regulaminu korzystania ze srzętu elektronicznego
50 50/2020 20.10.2020 dot. instrukcji dotępu do pomieszczeń Mediateki
51 51/2020 27.10.2020 dot. zawieszenia zajęć edukacji artystycznej w zw. z czerwoną strefą
52 52/2020 27.10.2020 dot. zamknięcia Ośrodka 28.10.2020
53 53/2020 06.11.2020 dot. zamknięcia OKSiBP w Cieplewie oraz filii w Straszynie (Mediateka) i Wiślinie
54 54/2020 16.11.2020 dot. oceny pracowniczej
55 55/2020 30.11.2020 dot. zamknięcia Ośrodka do odwołania
56 56/2020 04.12.2020 dot. organziacji Biblioteki w czasie pandemii
57 57/2020 16.12.2020 dot. funkcjonowania OKSiBP  w okresie świątecznym
58 58/2020 16.12.2020 dot. wprowadzenia regulaminu imprezy pt. Świąteczny Objazd Mikołaja w gm. Pruszcz Gd.

 

 

 

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..