2015-03-13

Zarządzenia 2014

L.P.

NR ZARZĄDZENIA

DATA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.        

1/2014

01.07.2014

dot. regulaminu organizacyjnego

2.        

2/2014

01.07.2014

dot. regulaminu pracy

3.        

3/2014

01.07.2014

dot. regulaminu wynagradzania

4.        

4/2014

01.07.2014

dot. regulaminu zamówień poniżej 30 ty. euro

5.        

5/2014

01.07.2014

dot. regulaminu rekrutacji

6.        

6/2014

01.07.2014

dot. rejestru umów

7.        

7/2014

01.07.2014

dot. regulaminu wew. kontroli finansowej

8.        

8/2014

01.07.2014

dot. instrukcji kasowej

9.        

9/2014

01.07.2014

dot. odzieży ochronnej

10.    

10/2014

01.07.2014

dot. procedur ochrony danych osobowych

11.    

11/2014

01.07.2014

dot. powołania ABI

12.    

12/2014

01.07.2014

dot. samochodu służbowego

13.    

13/2014

01.07.2014

dot. regulaminu ZFŚS

14.    

14/2014

01.07.2014

dot. okularów

15.    

15/2014

01.07.2014

dot. gospodarki majątkiem trwałam

16.    

16/2014

01.07.2014

dot. instrukcji inwentaryzacyjnej

17.    

17/2014

01.07.2014

dot. systemu zastępstw

18.    

18/2014

01.07.2014

dot. telefonu służbowego

19.    

19/2014

01.07.2014

dot. sprzętu elektronicznego

20.    

20/2014

01.07.2014

dot. regulaminu sali kinowo-teatralnej

21.    

21/2014

01.07.2014

dot. legitymacji służbowej

22.    

22/2014

01.07.2014

dot. regulaminu newsletter

23.    

23/2014

01.07.2014

dot. regulaminu „kadr-…”

24.    

24/2014

01.07.2014

dot. regulaminu zaj. artystycznych

25.    

25/2014

01.07.2014

dot. rejestru pieczątek

26.    

26/2014

01.07.2014

dot. instr. obiegu dokumentów finansowo-księgowych

27.    

27/2014

01.07.2014

dot. godz. otwarcia kasy

28.    

28/2014

01.07.2014

dot. karnetów miesięcznych OKSI STUDIO FITNESS

29.    

29/2014

01.07.2014

dot. opłat za spektakle i projekcje filmowe

30.    

30/2014

01.07.2014

dot. opłat za zajęcia artystyczne

31.    

31/2014

01.07.2014

dot. opłat za zajęcia sportowe

32.    

32/2014

01.07.2014

dot. kodeksu etyki

33.    

33/2014

01.07.2014

dot. opłat za wynajem sali

34.    

34/2014

01.07.2014

dot. rozkładu czasu pracy

35.    

35/2014

01.07.2014

dot. procedur kontroli zarządczej

36.    

36/2014

01.07.2014

dot. samooceny

37.    

37/2014

01.07.2014

dot. spotkanie organizacyjne

38.    

38/2014

01.08.2014

dot. wyznaczenia koordynatora ds. kontroli zarządczej

39.    

39/2014

01.08.2014

dot. regulaminu rezerwacji biletów

40.    

40/2014

04.08.2014

dot.  zasada przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

41.    

41/2014

18.08.2014

dot. rozkładu czasu pracy

42.    

42/2014

03.09.2014

dot. dodatkowych dni wolnych

43.    

43/2014

30.09.2014

dot. regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki…

44.    

44/2014

30.09.2014

dot. regulaminu OKSiR Studio FITNESS

45.    

45/2014

30.09.2014

dot. zasad korzystania z OKSiR STUDIO FITNESS przez pracowników

46.    

46/2014

30.10.2014

dot. powołania komisji ds. selekcji zbiorów bibliotecznych

47.    

47/2014

30.10.2014

dot. regulaminu korzystania z pokoi gościnnych

48.    

48/2014

18.11.2014

dot. powołania komisji rekrutacyjnej - bibliotekarz

49.    

49/2014

12.12.2014

dot. zmian w regulaminie rezerwacji biletów

50.    

50/2014

15.12.2014

dot. dodatkowych dni wolnych

51.    

51/5014

18.12.2014

dot. procedur kancelaryjno-archiwizacyjnych

52.    

52/2014

20.12.2014

dot. odwołania ABI

UWAGA! 

Pełne treści zarządzeń dostępne są  w załącznikach do pobrania u dołu strony.

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..