2017-10-23

Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Informacja o sposobach składania skarg i wniosków w Ośrodku Kultury, Sportu i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański:

Przyjmowanie, rejestrowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Ośrodku Kultury, Sportu i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdańskiodbywa się zgodnie z przepisami:

  • Kodeksu postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2016 poz. 23),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

·         pisemnie – pod adres: OśrodekKultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, 83-031 Cieplewo, ul. Długa 20a,

·         pocztą elektroniczną – pod adres: oksibp@pruszczgdanski.pl

·         ustnie do protokołu w siedzibie Ośrodka.

Skargi i wnioski nadesłane pocztą lub drogą elektroniczną powinny zawierać dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, w tym kod pocztowy wnoszącego skargę lub wniosek. Ośrodek nie udziela odpowiedzi na pisma i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym - zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, stanowiącym, iż skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków w OKSiBP przyjmują:

  1. Dyrektor– w środy, w godzinach od 17.00 do 19.00 – po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie lub BOK;
  2. Kierownik ds. sportu i obsługi klienta– od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub BOK;
  3. Sekretariat– od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00;
  4. Biuro Obsługi Klienta– od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12:00 do 19:00.

Informacje o stanie załatwionych spraw dotyczących skarg i wniosków można uzyskać:

  • dzwoniąc na numer telefonu: 58 682 85 78 lub 728 415 570
  • kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej: oksibp@pruszczgdanski.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się