2015-03-11

Kontakt

__________________________________________________________________________________________

Nazwa: Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański
Symbol: OKSiBP
Adres: 83-031 Cieplewo, ul. Długa 20a
Telefon: 58 682 85 78, 728 415 570
NIP: 593-17-08-146
Regon: 190129226
nr konta: 74 8335 0003 0116 1249 2000 0002
e-mail: oksibp@pruszczgdanski.pl 
Adres www: http://www.oksibp.pruszczgda.pl
Zakres działania: działalność kulturalna i biblioteczna.
Redakcja BIP: Agnieszka Wrześniewska, tel. 728 415 563,  aw@pruszczgdanski.pl; Anna Sychta tel. 728 415 570, as@pruszczgdanski.pl 
Redakcja BIP w zakresie zamówień publicznych: Anna Latowska, tel. 728 415 570, al@pruszczgdanski.pl

I. GODZINY OTWARCIA


Biuro Obsługi Klienta (kasa biletowa) czynne:
od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-20:00; 
telefon: 58 682 85 78 wew. 1 lub 728 415 566
e-mail: rezerwacje@pruszczgdanski.pl

Dział administracji OKSiBP
przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-17:00
telefon: 58 682 85 78 wew. 2 lub 728 415 570

Księgowość
przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-17:00
telefon: 728 415 570

Biblioteka Publiczna w Cieplewie
telefon: 728 415 568

e-mail: biblioteka@pruszczgdanski.pl

godziny otwarcia:
poniedziałki - 11:00-18:00    10.00-14.00 PRACA WEWNĘTRZNA - BIBLIOTEKA ZAMKNIĘTA (w pierwszy poniedziałek miesiąca)
wtorki - 11:00-18:00
środy - 11:00-18:00
czwartki - 11:00-18:00

piątki - 11:00-17:00Biblioteka Publiczna filia Mediateka w Straszynie
adres: ul. Dworcowa 6a, 83-010 Straszyn
telefon: 883 833 958
e-mail: mediateka@pruszczgdanski.pl
godziny otwarcia:

poniedziałki - nieczynne

wtorki - 10.00-18.00

środy - 12:00-18:00

czwartki - 12:00-20:00

piątki - 10.00-18.00

soboty - 9:00-13:00


Biblioteka Publiczna filia w Wiślinie
adres: ul. Słoneczna 4, 83-021 Wiślina
telefon: 58 682 84 07; 883 836 897
e-mail: wislina@pruszczgdanski.pl
godziny otwarcia:
poniedziałki - 8:00-16:00    10.00-14.00 PRACA WEWNĘTRZNA - BIBLIOTEKA ZAMKNIĘTA (w pierwszy poniedziałek miesiąca)

wtorki - 8:00-16:00

środy - 10:00-18:00
czwartki - nieczynne
piątki - 8:00-14:00

 

II. KONTAKTY:

 

L.P.

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

ADRES E-MAIL

Ośrodek Kultury i Sztuki w Cieplewie

1. 

Dyrektor

Grzegorz Cwaliński

oksibp@pruszczgdanski.pl

728 415 570

2.

Główny księgowy

Bogusława Kos

bk@pruszczgdanski.pl

728 415 569

3.

Specjalista ds. administracji

Anna Sychta

oksibp@pruszczgdanski.pl

728 415 570

4.

Specjalista ds. kadr, płac i obsługi kasowej

Agnieszka Wrześniewska

aw@pruszczgdanski.pl

728 415 563

5.

Specjalista ds. księgowości

Małgorzata Kleps

mk@pruszczgdanski.pl

6.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Anna Latowska

al@pruszczgdanski.pl

728 415 570

7.

Specjalista ds. Sprzedaży

Dorota Wysocka

rezerwacje@pruszczdanski.pl

728 415 566

Biblioteka Publiczna - Cieplewo

8.

Bibliotekarz

Agnieszka Michalczyk

biblioteka@pruszczgdanski.pl

728 436 046

9.

Bibliotekarz

Katarzyna Groth

Biblioteka Publiczna - Wiślina

10.

Bibliotekarz

Grażyna Kłosowska

wislina@pruszczgdanski.pl

883 836 897

Biblioteka Publiczna -  Mediateka Straszyn

11.

Kierownik ds. Biblioteki Publicznej i Mediateki

 

Grażyna Michalkiewicz-Goszczyńska

mediateka@pruszczgdanski.pl

883 833 958

12.

Bibliotekarz-animator

Małgorzat Gołofit

13.

Bibliotekarz-animator

Wioletta Toruńczak

14.

Bibliotekarz-animator

Zuzanna Ludka
     

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..