2015-03-11

Informacja publiczna

I. PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański (OKSiBP) zobowiązuje wszystkich użytkowników ponownie wykorzystujących informacje publiczne zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz pozyskane na wniosek do:
1) poinformowania o źródle i czasie pozyskania informacji publicznej od OKSiBP,
2) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
3) poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
Ponadto tut. Ośrodek ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka w niezmienionej, oryginalnej formie.
Informujemy, że istnieje możliwość naliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Wysokość tej kwoty będzie uzależniona od następujących czynników: czasochłonności przygotowania informacji publicznej, kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów przekazania informacji publicznej.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Ośrodek, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
W przypadku wydania przez OKSiBP następujących decyzji:
• o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,
• o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz/lub o wysokości opłat,
wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Wójta Gminy Pruszcz Gdański za pośrednictwem OKSiBP w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Ponadto uprzejmie informujemy, że wnioskodawcy przysługuje prawo do skarżenia odmowy przekazania informacji publicznej do ponownego wykorzystania i prawo do skarżenia zaoferowanych warunków ponownego wykorzystania informacji, które jego zdaniem naruszają ustawę lub wysokość opłaty.

 

  WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

◦ Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.)
◦ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
 

II. DANE NIE UMIESZCZONE W BIP

Informacje publiczne podlegające udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) niezamieszczane w Biuletynie, będące w posiadaniu OKSiBP, można uzyskać na wniosek osoby zainteresowanej.

PODSTAWA PRAWNA 
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

TRYB WYSTĘPOWANIA O UDOSTĘPNIENIE INFORMCJI PUBLICZNEJ 
Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania OKSiBPi, wypełniają poniżej załączony ramowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

RAMOWY WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ