2015-03-11

Informacja publiczna

I. PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański (OKSiBP) zobowiązuje wszystkich użytkowników ponownie wykorzystujących informacje publiczne zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz pozyskane na wniosek do:
1) poinformowania o źródle i czasie pozyskania informacji publicznej od OKSiBP,
2) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
3) poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
Ponadto tut. Ośrodek ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka w niezmienionej, oryginalnej formie.
Informujemy, że istnieje możliwość naliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Wysokość tej kwoty będzie uzależniona od następujących czynników: czasochłonności przygotowania informacji publicznej, kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów przekazania informacji publicznej.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Ośrodek, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
W przypadku wydania przez OKSiBP następujących decyzji:
• o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,
• o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz/lub o wysokości opłat,
wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Wójta Gminy Pruszcz Gdański za pośrednictwem OKSiBP w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Ponadto uprzejmie informujemy, że wnioskodawcy przysługuje prawo do skarżenia odmowy przekazania informacji publicznej do ponownego wykorzystania i prawo do skarżenia zaoferowanych warunków ponownego wykorzystania informacji, które jego zdaniem naruszają ustawę lub wysokość opłaty.

 

  WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

◦ Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.)
◦ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
 

II. DANE NIE UMIESZCZONE W BIP

Informacje publiczne podlegające udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) niezamieszczane w Biuletynie, będące w posiadaniu OKSiBP, można uzyskać na wniosek osoby zainteresowanej.

PODSTAWA PRAWNA 
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

TRYB WYSTĘPOWANIA O UDOSTĘPNIENIE INFORMCJI PUBLICZNEJ 
Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania OKSiBPi, wypełniają poniżej załączony ramowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

RAMOWY WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się