2021-02-11

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

 

Deklaracja dostępności pruszczgda.pl

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pruszczgda.pl i kulturatutaj.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-01-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-03-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

brak definicji obszarów kluczowych, brak menu "skocz do", błędy kontrastu, brak fokusa na pozycji aktywnej przy nawigacji klawiaturą

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-04-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Wrześniewska.
 • E-mail: aw@pruszczgdanski.pl
 • Telefon: 728 415 563

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor OKSiBP
 • Adres: ul. Długa 20 a 83-031 Cieplewo
 • E-mail: oksibp@pruszczgdanski.pl
 • Telefon: 728 415 570

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, ul. Długa 20a, 83-031 Cieplewo

 

Opis dostępności wejścia do budynku:

Główne wejście do budynku OKSiBP mieści się od strony zachodniej i jest oznakowane godłem, tablicą urzędową i szyldem z napisem KULTURA TUTAJ. Do wejścia głównego wiodą schody dwa stopnie z szerokim podestem oraz rampa/pochylnia (podjazd) dla wózków, wyłożona betonową kostką, z podwójnymi barierkami/poręczami po obu stronach. Brak automatu i fotokomórki samoczynnie otwierających i zamykających drzwi wejściowe.

W strefie wejścia brak planu dotykowego /tyflografiki/ budynku.

Z budynku można wydostać się przez trzy dodatkowe wyjścia ewakuacyjne: od strony wschodniej, południowej oraz od zachodniej (na zewnątrz przed każdymi drzwiami schody – po 2 stopnie z szerszą platformą przed drzwiami; przy drzwiach ewakuacyjnych brak podjazdów dla wózków).

Opis dostępności pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest częściowo przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przestrzenie komunikacyjne w ogólnodostępnych częściach budynku są wolne od barier poziomych (brak progów i różnicy poziomów powierzchni, szerokie drzwi).

Wewnątrz:

 • brak dostosowania sali kinowo teatralnej oraz zaplecza (garderoby, scena, proscenium) dla użytkowników z niepełnosprawnością,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
 • brak automatów i fotokomórek samoczynnie otwierających/zamykających drzwi wejściowe,
 • przeszklone drzwi wejściowe oraz wewnętrzne nie są oznakowane kontrastowym kolorem ani taśmami ostrzegawczymi. 

W budynku brak sygnalizacji akustycznej i informacji głosowej, brak wytyczonych ścieżek dotykowych z polami uwagi i kontrastowych lub brajlowskich oznakowań. Brak pętli indukcyjnych w ciągach komunikacyjnych i poszczególnych pomieszczeniach.

Budynek ma dwie kondygnacje naziemne, na drugi poziom prowadzi klatka schodowa z jednym spocznikiem i poręczą zamontowaną tylko z jednej strony, komunikację pionową osobom z niepełnosprawnością ruchową umożliwia dźwig osobowy, obsługiwany przez przeszkolonych pracowników OKSiBP, którzy uruchamiają windę na życzenie osoby wymagającej wsparcia.

Na parterze budynku OKSiBP ogólnodostępne ciągi komunikacyjne i pomieszczenia to:

 • hol wejściowy/galeria Kaloryfer, gdzie znajduje się również kasa oraz szatnia,
 • recepcja/informacja/szatnia/kasa biletowa - bezpośrednio przy wejściu po lewej stronie,
 • sekretariat i dział administracji – wejście po lewej stronie od wejścia w głębi holu/galerii;
 • po prawej stronie od wejścia głównego za przeszklonymi drzwiami znajduje się łącznik z klatką schodową i szybem dźwigu osobowego (po lewej stronie) oraz toaletą damską i toaletą męską (po prawej stronie), wiodący do wewnętrznego korytarza, którym można dostać się do:
 • ogólnodostępnej szatni dla uczestników spotkań i zajęć w sekcjach stałych, 
 • pracowni muzycznej,
 • biblioteki z czytelnią,
 • sali teatralno-kinowej im Apolejki,
 • sala kolumnowa, w której odbywają się stałe zajęcia ruchowe, spotkania, szkolenia, imprezy okolicznościowe etc., 
 • pracowni ceramiki,
 • toaleta częściowo przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

Na piętrze siedziby OKSiBP znajduje się foyer i sala kinowo-teatralna im. Władysława Starewicza, do której prowadzą drzwi po obu stronach widowni. Fotele znajdują się na trzech wysokościach (cztery ostatnie rzędy) - podwyższenia poziomów są oznakowane listwami oświetleniowymi. Dodatkową drogę ewakuacji z sali bezpośrednio na zewnątrz budynku stanowią schody przeciwpożarowe. Ich konstrukcja (w górnej części metalowa, z ażurowymi stopniami, w dolnej z murowaną podstawą podestem/spocznikiem i kilkoma stopniami wyłożonymi kaflami ceramicznymi) uniemożliwia swobodne poruszanie się osobom z ograniczeniami narządu ruchu, w tym osobom na wózkach inwalidzkich.

Ponadto na piętrze budynku znajduje się wewnętrzny korytarz z przestrzenią wypoczynkową i minibawialnią dla dzieci, a także dwie pracownie muzyczne oraz pracownia plastyczna.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

 • na parterze znajduje się oznakowana piktogramem toaleta częściowo przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością (poręcze przy umywalce i sanitariacie, brak dzwonka alarmowego, brak oznaczeń kolorystycznych,
 • szerokie drzwi wewnętrzne umożliwiają wjazd na wózku do wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń dla gości.

Informacje o miejscach parkingowych, wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przed budynkiem najbliżej drzwi wejściowych znajduje się ogólnodostępny parking, z wydzielonym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami, z oznakowaniem poziomym (podłoże wydzielone farbą w kolorze niebieskim, z białym rysunkiem „koperty” i piktogramem) oraz znakiem pionowym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: 

OKSiBP zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. 

 

Mediateka - Filia Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Straszynie (ul. Dworcowa 6a, 83-010 Straszyn)

Do wejścia do budynku Biblioteki Mediateki prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu – z poręczami i dzwonkiem alarmowym.

W pobliżu są dwa parkingi z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteki mieści się na parterze. W przejściach do poszczególnych pomieszczeń budynku nie występują różnice poziomów. Korytarz oraz przestrzeń pomiędzy regałami w wypożyczalni w większości przypadków umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Mdiateka zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

Budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją wzroku. Nie ma sygnalizacji akustycznej, brak wytyczonych ścieżek dotykowych z polami uwagi i kontrastowych lub brajlowskich oznakowań stanowisk do wypożyczania. Przeszklone poręcze schodów nie są oznakowane kontrastowym pasem. W strefie wejścia brak planu dotykowego /tyflografiki/ budynku. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki znajduje się przejście dla pieszych, które mogłoby być oznakowane ścieżką dotykową lub pasami kontrastowymi.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Wiślinie

Wejście do budynku ułatwia podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokie drzwi i brak progów umożliwiają swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową, w tym osobom na wózkach.  W pobliżu budynku znajduje się przestronny ogólnodostępny parking, brak na nim wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. W budynku brak oznakowania i innych udogodnień dla osób niedowidzących i niewidzących. Brak pętli indukcyjnych i możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia biblioteczna zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

w przygotowaniu

Inne informacje i oświadczenia

w przygotowaniu

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..